Jorja Smith

Photography: Elliot James Kennedy

Notion issue 74